Výzva k podání nabídek na odkup funkčního lihovaru v Blanici

Insolvenční správce dlužníka LIHO – Blanice spol.s r. o., IČ 42407109, se sídlem: Blanice 11,
391 43 Mladá Vožice, První konkursní, v.o.s., IČO: 26424568 se sídlem: Severozápadní II č.
32/306, 141 00 Praha 4, vyzývá k podání nabídek na odkup funkčního lihovaru.
Jedná se o:
1) Soubor nemovitostí zapsaných a podrobně specifikovaných na LV č. 189 v k.ú.
Blanice u Mladé Vožice zapsané u KÚ pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor.
Kompletní list vlastnictví je zveřejněn jako příloha soupisu majetkové podstaty
v insolvenčním rejstříku dlužníka pod položkou B – 31
2) Soubor movitých věcí, zásob a nehmotného majetku konkrétně o:
a/
technologická zařízení a vozidla zapsané pod položkou č. 3 majetkové podstaty a
podrobně specifikované v příloze č. 2 soupisu majetkové podstaty s výjimkou poslední
položky v této příloze tj. letounu P 220 (který bude zpeněžován samostatně)
b/
suroviny pro výrobu, zapsané pod položkou č. 4 soupisu majetkové podstaty, podrobně
specifikované v příloze č. 3 soupisu majetkové podstaty
c/
soubor obalového materiálu, zapsané pod položkou č. 5 soupisu majetkové podstaty,
podrobně specifikované v příloze č. 4 soupisu majetkové podstaty
d/
líh rafinovaný – axiom (líh zůstávající v technologickém zařízení), zapsaný pod položkou
č. 7 majetkové podstaty a uvedený jako poslední položka ve specifikaci v příloze č. 6
soupisu majetkové podstaty
e/
lihové tresti, zaspané pod položkou č. 10 soupisu majetkové podstaty, podrobně
specifikované v příloze č. 9 soupisu majetkové podstaty
f/
ochranné známky, zaspané pod položkou č. 11 soupisu majetkové podstaty, podrobně
specifikované v příloze č. 10 soupisu majetkové podstaty

Výše uvedený soupis majetkové podstaty a jeho přílohy jsou zveřejněny jako příloha soupisu
majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku dlužníka pod položkou B – 31.

Na emailové adrese insolvenčního správce: prvnikonkursni@iol.cz je možno požádat o zaslání
zpracovaného znaleckého posudku na nemovitosti dlužníka v úpadku. Případnou prohlídku
lihovaru je možno domluvit s jednatelem společnosti panem Jaroslavem Rosolem,
tel.:602189710 ,email: jaroslavrosol@liho-blanice.cz

Podmínkou prodeje je platba předem, nejpozději při podpisu smlouvy.
Výběr nejvýhodnější nabídky provede insolvenční správce spolu se zajištěným věřitelem
případně s VV, přičemž může odmítnout všechny nabídky, nebude-li nabízená cena
dostatečná.
Cenové nabídky je třeba poslat samostatně na nemovitosti (bod č. 1 výzvy) a samostatně
na soubor movitých věcí, zásob a nehmotného majetku (bod č. 2 výzvy), přičemž nabídka na
soubor uvedený pod bodem č. 2 výzvy musí být ve dvou částkách s DPH a bez DPH, neboť
k ceně tohoto souboru bude připočtena DPH.
Nabídky zasílejte písemně nebo e-mailem neprodleně, nejpozději tak, aby byly doručeny
do 30.10.2017, a to na adresu insolvenčního správce:
První konkursní, v.o.s., Severozápadní II č. 32/306, 141 00 Praha 4, e-mail:
prvnikonkursni@iol.cz

Mohlo by se vám líbit...